Fundació Escola de Música de Pollença
Fundació Escola de Música de Pollença
Fundació Escola de Música de Pollença
         
  Alumnat    

CRITERIS DE BAREMACIÓ.

Quan el nombre de matrícules rebudes al centre sigui superior a les places disponibles, s’aplicarà el barem següent:

- Alumnes matriculats en el centre el mes de maig.................4 punts
- Alumnes matriculats en el mes de setembre........................1 punt
- Germans matriculats en el centre.........................................1 punt
- Fill de treballador del centre.................................................1 punt

NOTA:
En cas que es produeixi un empat en la puntuació, es realitzarà un sorteig.
Als alumnes que no hagin obtingut plaça se’ls posarà en llista d’espera i se’ls reemborsarà l’import de la matrícula

 
             
 
Fundació Escola de Música de Pollença.
C/ Guillem Cifre de Colonya, 33. 07460 Pollença.
Tel.: 971 53 00 15  Fax: 971 53 06 06  e-mail: esmupo@yahoo.es